A A A kontrast

1
11November Istniejemy dla Was ...

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu świadczy pomoc dla mieszkańców powiatu Oświęcimskiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji kryzysowej. Z pomocy może skorzystać każdy bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, rasę, wyznanie itd.

Oferujemy pomoc w godzinach od 7.00 do 22.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. Pomoc świadczona jest bezpłatnie.

Zapewniamy profesjonalną obsługę i dyskrecję.

Można skontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie.

Pamiętaj! Kryzys może przydarzyć się wszystkim, jest on bowiem zjawiskiem wpisanym w ludzką egzystencję. Każdy, kto doświadcza sytuacji silnego przeciążenia może przejściowo stracić poczucie kontroli nad własnym życiem. Czasami wystarczą drobne, lecz liczne problemy. Nierozwiązany kryzys może wywołać kolejne negatywne sytuacje. Dlatego ważne jest, aby wtedy ktoś podał pomocną dłoń. Sytuacja kryzysowa stanowi bowiem również szansę na nauczenie się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami, a w odpowiednim momencie udzielona pomoc powoduje przywrócenie zdolności do samodzielnego zmagania się z trudnościami życiowymi.

Jeżeli Ty lub ktokolwiek z Twojego otoczenia doświadczył któregokolwiek z kryzysów:
* nagła, niekorzystna zmiana w życiu (np. utrata pracy, zdrada, zagrożenie ciężką chorobą itp.);
myśli, próby, zamachy samobójcze;
przeciążenie psychiczne, jako wynik wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim lub rodziny;
* utrata kogoś bliskiego (śmierć, rozstanie) lub zagrożenie odejściem kogoś bliskiego
kryzys małżeński lub w kontaktach z dziećmi;
doświadczenie traumatycznego zdarzenia (np. napad, wypadek, katastrofa, gwałt);
przemoc domowa;
uzależnienie, współuzależnienie, DDA;
trudności w relacjach społecznych, interpersonalnych:
kryzysy wartości lub wiary, itd.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest miejscem, w którym znajdziesz pomoc.

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, możliwe jest tymczasowe schronienie w hostelu Ośrodka. 

 
11November Przemoc w rodzinie ...

Zgodnie z art. 12 ust 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 ze zm.) osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora oraz osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ponadto Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu w związku z pozyskaniem informacji o uwikłaniu rodziny osoby w przemoc współpracuje z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”.

 

 
12November O nas ...

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu powołany został w dniu 27 stycznia 2010 roku, likwidując tym samym Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu.

Swoje zadania POIK realizuje zgodnie z:
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
- ustawą z dnia 05 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym 
ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020;
ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Czytaj więcej: