A A A kontrast

DarQ    czwartek, 12, listopad 2015 09:32
O nas ...

 Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu, nieposiadającą osobowości prawnej i działa jako jednostka budżetowa Powiatu Oświęcimskiego. Ośrodek jest jednostką czynną w dni robocze w godzinach od 7.00 do 22.00, obejmującą obszar Powiatu Oświęcimskiego i służącą jego mieszkańcom.

Celem pracowników POIK jest:

>> udzielanie kompleksowej, specjalistycznej pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową oraz osobom znajdującym się w krytycznych momentach swojego życia (utrata pracy, śmierć współmałżonka, problemy wychowawcze, uzależnienia),

>> odbudowanie w osobach doświadczających trudnych sytuacji życiowych tego co zostało zniszczone - wiary w siebie i zdolności podejmowania własnych decyzji i wyborów, zdolności do działania w obronie własnej i własnych praw.

Formy pomocy realizowane w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej:

> edukacja klienta odnośnie przysługujących mu praw i sposobach wyjścia z sytuacji kryzysowej,
> udzielanie wsparcia,
> udzielanie istotnych dla klienta informacji,
> konsultacje psychologiczne,
> konsultacje prawne,
> konsultacje pedagogiczne,
> poradnictwo rodzinne,
> mediacje rodzinne,
> konsultacje dotyczące uzależnień, współuzależnienia, DDA
> rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze,
> interwencje w sprawach ofiar
> wejścia w środowiska rodzinne,
> współpraca z instytucjami,
> zapewnienie schronienia w sytuacji kryzysowej,

Pomaganie osobom doświadczającym kryzysów i doznającym przemocy jest procesem długotrwałym, wymagającym zaangażowania zainteresowanych pomocą, ich rodzin oraz instytucji i służb społecznych. W związku z tym POIK współpracuje z:

> Policją,
> Strażą Miejską,
> Prokuraturą,
> Sądami, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej,
> Ośrodkami Pomocy Społecznej,
> Zespołami Interdyscyplinarnymi,
> Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
> Placówkami Oświatowymi,
> Miejskimi/Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
> Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi.